Pełnomocnik ds. Polonii

W czwartek 17 sierpnia w Haus der Geschichte NRW dr Andreas Hollstein został oficjalnie zaprzysiężony jako Pełnomocnik ds. Polonii w NRW1. W kameralnej atmosferze, przy przemówieniach i moderacji Minister Integracji Josefine Paul, pożegnano dotychczasowego Pełnomocnika ds. Polonii Thorstena Klute, który od 2014 roku z wielkim zaangażowaniem i fachowością pełnił tę funkcję. To popołudnie było okazją nie tylko do powitania dr Andreasa Hollsteina na nowym stanowisku, ale także do nawiązania kontaktów z zebranymi gośćmi. Serdeczne przemówienie wygłosił również Konsul Generalny RP w Kolonii, Jakub Wawrzyniak. Kilkukrotnie podkreślano, że panowie zamierzają pozostać w bliskim kontakcie, jak to bywa w przypadku piastowania honorowych stanowisk, które nie kończą się z konkretną datą.

Pełnomocnik ds. Polonii w Ministerstwie ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji działa jako osoba kontaktowa między rządem kraju związkowego, obywatel(k)ami o polskim pochodzeniu mieszkającymi w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz ich stowarzyszeniami i instytucjami. Ponadto Pełnomocnik doradza i towarzyszy rządowi krajowemu w kwestiach dotyczących Polonii na szczeblu krajowym i federalnym.

Minister ds. Europy, Nathanael Liminski, który niestety nie mógł być obecny na miejscu, przemówił do zebranych za pośrednictwem wiadomości wideo: „Nadrenię Północną-Westfalię i Polskę łączy szczególna przyjaźń. Nasz charakter i siła jako kraju uprzemysłowionego opiera się w dużej mierze na wkładzie polskich imigrantów. Zarówno osoby polskiego pochodzenia, jak i Polacy wiedzą, jak w równym stopniu pielęgnować miłość do ojczyzny i przywiązanie do Nadrenii Północnej-Westfalii. Wiele partnerstw miast, projektów szkolnych czy projektów współpracy kulturalnej wywodzi się z zaangażowania osób z Polski. Ten społeczny fundament stosunków dwustronnych chcemy szczególnie pielęgnować. Powołując tak znaną osobistość jak dr Andreas Hollstein na stanowisko Pełnomocnika ds. Polonii, rząd wysyła sygnał: Polonia jest częścią tożsamości Nadrenii Północnej-Westfalii i należy jej się znajoma twarz i zaangażowana osoba odpowiedzialna za wzajemne kontakty.”

Wyznaczając Pełnomocnika ds. Polonii, rząd krajowy wypełnia zobowiązanie wynikające z polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 r., kontynuował Minister Limiński. Historyczne związki Nadrenii Północnej-Westfalii z Polską sięgają jednak daleko wstecz. Nadrenia Północna-Westfalia zawsze postrzegała siebie jako kraj związkowy, który na tle trudnej polsko-niemieckiej historii wnosi istotny wkład w pojednanie i porozumienie między oboma narodami. Dalszy rozwój i pogłębianie stosunków z Polską odgrywają zatem ważną rolę w polityce Nadrenii Północnej-Westfalii. Od czasu podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie w 1991 r. współpraca między Nadrenią Północną-Westfalią a Polską umocniła się i ożywiła dzięki licznym projektom i kooperacjom. W 2011 roku, z okazji 20-lecia polsko-niemieckiego traktatu sąsiedzkiego we wspólnej deklaracji uzgodniono, że „na szczeblu federalnym i krajowym zostaną wyznaczeni pełnomocnicy, którzy będą odpowiedzialni za współpracę z niemieckimi obywatel(k)ami polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech oraz ich organizacjami”. Nie wszystkie kraje związkowe mają swoich upoważnionych przedstawicieli, ale zgodnie z zeszłorocznymi informacjami opublikowanymi na Porta Polonica2, funkcja ta jest sprawowana w trzynastu krajach związkowych.

Dr Andreas Hollstein urodził się w 1963 r., studiował prawo na Uniwersytecie w Bonn i uzyskał doktorat z tegoż na Uniwersytecie w Hagen. W latach 1993-1994 pracował w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Bonn jako kierownik wydziału polityki, protokołu i kultury; w latach 1994-1999 był pierwszym zastępcą burmistrza miasta Altena (honorowo), a następnie burmistrzem w tymże przez ponad 20 lat (1999-2020), między 2018 a 2022 r. był członkiem Rady ds. Integracji przy rządzie NRW.

© Kasia Lorenc

1′ tak nazywana jest ta funkcja w skrócie, jej pełna wersja brzmi natomiast: Pełnomocnik Rządu Krajowego ds. Obywatelek i Obywateli Polskiego Pochodzenia oraz Polaków w Niemczech.

2′ https://www.porta-polonica.de/de/atlas-der-erinnerungsorte/interviewreihe-mit-den-polonia-beauftragten-der-landesregierungen-ihre?page=1#body-top