Czas otworzyć się na seniorów z doświadczeniem migracyjnym!

„Umiejętności kluczowe – nowe możliwości dla osób dorosłych”.  Info-Point-Polregio – landowa sieć struktur społecznych w NRW bierze udział w europejskim projekcie w ramach programu Erasmus plus, wraz z partnerami z Rumunii,  Portugalii,  Łotwy i Polski.

Kompetencje edukacyjne należy wspierać, stymulować i wreszcie rozwijać w każdym wieku. Podczas tygodnia wizyty studyjnej w NRW uczestnicy projektu – eksperci z zakresu edukacji osób dorosłych z ww. krajów europejskich hospitowali w instytucjach i organizacjach, które kształtują polityki edukacyjne dla dorosłych w NRW lub tego obszaru dotyczące ustawodawstwo. Kluczowym aspektem wizyty były kompetencje edukacyjne w środowiskach dorosłych migrantów, w dużej mierze ze względu na spektrum działalności organizacji Polregio e.V. oraz realizacji projektu „Info-Point“, jak również pod kątem krajobrazu kulturowego Niemiec i bezsprzecznego miejsca w kształtowaniu polityk społecznych w Niemczech obywateli z tlem migracyjnym.

W wyniku realizacji projektu i wymiany doświadczeń eksperci poszerzą zakres i jakość świadczonych przez siebie i swoje instytucje usług. Problem niskich kompetencji kluczowych jest kwestią globalną i znajduje odzwierciedlenie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w szerszym wymiarze społecznym. W Unii Europejskiej kompetencje kluczowe definiuje się jako sumę umiejętności (podstawowych i nowych umiejętności podstawowych) potrzebnych do życia we współczesnym społeczeństwie wiedzy. W swoim zaleceniu w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006) Parlament Europejski i Rada określiły osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie; przedsiębiorczość; ekspresja kulturalna. (Źródło: CEDEFOP 2011), więcej na ten temat http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/k/key-competencescompetencies-or-skills.

Seniorzy z tzw. międzynarodową historią rodzinną z wiekiem znikają w masie społecznej, dlaczego? Ponieważ ich granica produktywności i przydatności społecznej kończy się na produktywności i efektywności zawodowej. Kiedy przechodzą na emeryturę, często głodową, znikają z powierzchni społeczeństwa, nikt poza ich rodzinami nie pyta o nich i nie spieszy im z pomocą. Dlaczego? Odpowiedź jest banalna: wszyscy oni są niewidoczni i niesłyszalni, ponieważ nigdy nie stali się w pełni częścią społeczeństwa, w którym przeżyli niekiedy dekady. Większość społeczeństwa sprytnie pomija tych, którzy nie są w stanie wyartykułować swoich potrzeb i marzeń z powodu chociażby braku lub niskich kompetencji językowej. Pandemia pokazała jeszcze dobitniej jak proste są mechanizmy społeczne: pomagasz tym, których znasz, którzy są zaangażowani w stowarzyszenia, którzy odwiedzają otwarte miejsca spotkań, którzy są zorganizowani w radach seniorów, VHS,  w strukturach sąsiedzkich i klubach i stowarzyszeniach – przecież każdy w Niemczech należy choćby do jednego stowarzyszenia! Tylko nie seniorzy z tłem migracyjnym. Dlatego też czas na zmiany i partycypację społeczną w srebrnym wieku. Czas na aktywność silver age, seniorów ze środowisk migranckich, na nowe ścieżki kształcenia, wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych kompetencji. Czas   otworzyć bramy Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla Imigrantów i również w tym obszarze zadbać o tzw. Interkulturelle Öffnung.   Miejmy nadzieje, że obecny rok będzie sprzyjał inicjatywom i pomysłom, tak samo jak udział w projekcie „Umiejętności kluczowe – nowe możliwości dla osób dorosłych“, którego realizacja potrwa jeszcze do końca 2022 roku. Od stycznia rozpoczeliśmy realizację projektu „Info-Forum-Polregio. Systemowy wkład w rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji migrantów polskiego pochodzenia i obywateli UE w Nadrenii Północnej-Westfalii jako sposób reprezentowania ich interesów i sciezki do  pełnego uczestnictwa w procesach politycznych i społecznych“ finansowanego z Ministerstwa ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji Landu NRW.

Oba projekty stanowią doskonałą podstawę do wymiany doświadczeń i włączenia społecznego nowych grup, a także nowych odsłon w drodze do aktywności środowisk imigranckich.

Joanna Szymanska, kierownik Sieci Info-Point & Info-Forum w NRW