Projekty polsko-niemieckie. Projekty europejskie. 

Erasmus plus wspólny mianownik integracji europejskiej.

Wymiana międzynarodowa to najlepsza inwestycja w kapitał społeczny i  jednocześnie uzupełnianie miejscowego curriculum. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk! Wreszcie uzupełnianie kompetencji i działania międzyludzkie oraz młodzież. 

W tym kontekście, z perspektywy oddolnej, należy stanowczo zastanowić sie nad redefinicją edukacji formalnej i pozaformalnej chociażby w kontekście uzupełniania kompetencji. Dlaczego? Bo kapitału społecznego w czasach wielowymiarowych kryzysów  po prostu się nie marnuje! 

Projekty z funduszy europejskich, chociażby Program Erasmus plus wspiera współpracę w obszarze edukacji i podnoszenia kompetencji w UE. Celem projektów jest m.in. wspieranie partycypacji obywatelskiej i wymiany doświadczeń.

Kompetencje edukacyjne należy wspierać, stymulować i wreszcie rozwijać w każdym wieku. Asymetrie społeczne oraz napływ imigrantów i imigrantek zmusza nas do reorganizacji codziennych praktyk i nowego otwarcia, chociażby międzykulturowego.  Partycypacja i integracja osób dorosłych i starszych, oraz osób o pochodzeniu migracyjnym, nie jest bynajmniej sprawą oczywistą, ponadto jeśli oba te czynniki- historia migracji i wiek – zbiegają się w czasie, często staje się ona jeszcze trudniejsza. Z reguły niekorzystne warunki socjalne nie wyrównują się z wiekiem, lecz przeciwnie, istniejące niekorzystne warunki ulegają wraz z wiekiem pogłębieniu. Co więcej indywidualna próba zmiany sytuacji wyjściowej, bez wsparcia ze strony najbliższego otoczenia w tym polityki i administracji publicznej, nie rokuje dużych szans powodzenia. 

Projekt Key Skills „Umiejętności kluczowe – nowe możliwości dla osób dorosłych” realizowany w ramach środków z programu Erasmus plus, spotkał organizacje i instytucje z pięciu krajów europejskich  w celu wypracowania nowych rozwiązań i wymiany doświadczeń w kształceniu osób dorosłych. Zachęcamy do zapoznania sie z broszura informacyjna dot. dobrych praktyk.  

Realizacja od końca 2020-2022 roku projektu z perspektywy organizacji imigranckiej w NRW – Polregio e.V. – dostarczyła nowej jakości w działaniu na rzecz osób dorosłych z tlem imigracyjnym w NRW. Szeroki wachlarz spektrum działalności partnerów projektu z Łotwy, Rumunii, Polski i Portugalii, zarówno ramy podyktowane sytuacja wyjściową danego kraju, jak i przykłady poszczególnych działań na rzecz osób dorosłych, stworzyły szanse na jakościową dyskusję nad możliwymi działaniami w przyszłości, w tym bezpośrednio podczas wizyty studyjnej w NRW, podczas zorganizowanych spotkań roboczych odbywały sie żywe dyskusje nad rożnym podejściem do edukacji dorosłych w każdym z krajów, Niemcy są tutaj szczególnym przykładem, ponieważ polityka edukacyjna jest uregulowana na poziomie Kraju Związkowego; Nadrenia Północna-Westfalia z powodzeniem wdraża politykę integracyjną wobec osób dorosłych, jednak stanowczo istnieje potencjał redefinicji tej polityki względem osób dorosłych z pochodzeniem migracyjnym, a jest to obecnie 1/4 społeczeństwa.  Szczególnie ważne są przykłady rozwiązań, które były referowane podczas spotkań z administracją publiczną i przedstawicielami polityki szczebla komunalnego.   Ważnym elementem projektu był udział przedstawicieli naszej organizacji w wizytach studyjnych u partnerów, dla niektórych było to absolutnie pilotażowe zaangażowanie w podobne działania; ich raporty z wizyt studyjnych były szeroko dyskutowane w gremiach i podczas wewnętrznych spotkań organizacji, a nowe doświadczenia przekazywane w mniejszych grupach w kilku miastach w NRW, co ciekawe upowszechnianie odbywało sie podczas tematycznie różnych eventow (dyskusje, koncerty,  wystawy, wykłady). Wartością dodaną jest stanowczo  rezonans medialny, chociażby w mediach społecznościowych i w  mediach polonijnych,  dzieki któremu bezpośrednio zwrócono uwagę na program Erasmus + i mozliwosc partycypowania w podobnych  projektach.  

W szczególności przez pryzmat dynamiki społecznej ostatnich miesięcy doświadczenia z realizacji projektu są niezwykle cenne. Implementacja nowych rozwiązań społecznych wymaga czasu i odwagi cywilnej, a tej społeczeństwu obywatelskiemu z całą  pewnością nie brakuje! 

Joanna Szymanska jest kierownikiem naukowym projektu Info-Forum-Polregio w NRW.

Więcej na temat programu Ersamus + oraz terminy składania wniosków, pod: 

https://www.erasmusplus-jugend.de/ueber-das-programm/antragsrunden/

https://www.erasmusplus.de/erasmus/erwachsenenbildung

The problem of low key skills is a global problem and is reflected not only in connection with professional work, but is also a much broader, serious social problem. The consequences of this phenomenon are present in almost all areas of life. This is highlighted by the Council of the European Union in its Recommendation on supporting low-skilled adults. These people are at higher risk of unemployment, poverty and social exclusion, their health is at greater risk, their life expectancy is lower, while their children are at higher risk of underachieving in school.

The difficult situation related to the global COVID-19 epidemic, the collapse of the economies of many countries, the growing unemployment rate in the world, the increasing sense of isolation of the inhabitants of many countries mean that access to the educational offer, improvement of the quality of services provided to people who are excluded or at risk of social exclusion is even more important.

Low key competences are one of the root causes of social exclusion, poverty and other social problems. In line with the important principle of lifelong learning, it is essential that learning plays a role in reducing/removing barriers and enabling the individual to play a more active role in society. The Institute for the Future (IFTF) has published in its Future Work Skills 2027 report the skills of the future that will be necessary to stay productive and fit in the labor market in the coming future. These include the ability to learn, adapt and adapt to a changing world. We live in times when lifelong learning is particularly important, and the lack of education and the development of key skills (which also change over time) causes huge social inequalities and deepens the gap between poorer and richer societies.

The main objective of the project „Key Skills – New Opportunities for Adults” was to improve the competences of staff related to adult education and to exchange good practices in the field of models of educational support for adults with low key skills used in partner organizations. The partnership, led by FOSa Federation, involves organizations from Portugal – Universidade Sénior de Évora, Latvia – Gulbenes novada pasvaldiba, Germany – Polregio e.V. and Romania – Asociatia Jugendzentrum Seligstadt.

As part of the project, each partner was to organize 5-day study visits, during which best practices, methods, tools, innovations, etc. used to strengthen competences in adults were presented. The result of the project is this guide to the most interesting methods of non-formal adult learning that we learned during the international study visits within the project. we had a great opportunity to observe various approaches to adult education in various areas, including the extremely important problem of social integration of migrants in these times. The war in Ukraine and the accompanying wave of refugees seeking refuge across Europe have made this problem our common concern.

The authors of this guide would like to thank all the many hosting organisations who welcomed us during our visits and shared their knowledge and experience with us.

We hope that this guide will provide ideas and inspiration for other organisations for many years to come.

The project team

November 2022