Pressespiegel – przegląd niemieckiej prasy 23-27.10.2023

Die Ampel-Kurve des Grauens: Zufriedenheit mit Regierung erreicht Tiefpunkt

Krzywa horroru: Zadowolenie z rządu sięga dann

__________________________________________________________________________

Scholz und die Flüchtlingspolitik »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben«

Scholz i polityka wobec uchodźców: „Musimy wreszcie deportować ludzi na dużą skalę”

__________________________________________________________________________

Die Europäische Zentralbank gibt grünes Licht für die nächsten Schritte hin zu einem digitalen Euro. Bevor er kommt, sind aber noch viele Fragen offen. Kritik kommt auch von den Bankenverbänden.

Europejski Bank Centralny dał zielone światło dla kolejnych kroków w kierunku cyfrowego euro. Zanim jednak przyjedzie, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Krytyka pochodzi również ze strony stowarzyszeń bankowych.

__________________________________________________________________________

Stirbt Bargeld aus? Banken schließen vermehrt Filialen oder nehmen keine Scheine und Münzen mehr an

Czy gotówka wymiera? Banki coraz częściej zamykają oddziały lub nie przyjmują już banknotów i monet

__________________________________________________________________________

Deutschland fällt in die Rezession zurück. Die Wirtschaft sei im dritten Quartal geschrumpft, schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Oktober. Damit droht Deutschland eine Double-Dip-Rezession, stellt die Deutsche Bank fest. Ein solches Muster erhöht die Verunsicherung und bremst die Wirtschaft zusätzlich aus. Spürbar ist dies beim Konsum. Obwohl die Realeinkommen erstmals seit Jahren wieder steigen, würden die Verbraucher eher mehr sparen als zu konsumieren, schreiben Bundesbank und auch Deutsche Bank.

Niemcy ponownie pogrążają się w recesji. Gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale, pisze Bundesbank w raporcie miesięcznym za październik. W rezultacie Niemcom grozi recesja z podwójnym spadkiem, zauważa Deutsche Bank. Taki schemat zwiększa niepewność i jeszcze bardziej spowalnia gospodarkę. Jest to zauważalne, jeśli chodzi o konsumpcję. Chociaż realne dochody rosną po raz pierwszy od lat, konsumenci są bardziej skłonni do oszczędzania niż konsumpcji – wynika z danych Bundesbanku i Deutsche Banku.

__________________________________________________________________________

Die Achse Tusk-Scholz-Macron wird Europa stärken. Der Westen sollte aus der Polen-Wahl lernen, dass Wähler Kompetenz wollen, nicht rechtspopulistisches Gedröhne. Jetzt besteht die Chance, die wichtige Achse Frankreich-Deutschland-Polen sicherheitspolitisch zu beleben. Das ist notwendiger denn je.

Oś Tusk-Scholz-Macron wzmocni Europę. Zachód powinien wyciągnąć wnioski z wyborów w Polsce, że wyborcy chcą kompetencji, a nie prawicowo-populistycznego bełkotu. Teraz pojawia się szansa na ożywienie ważnej osi Francja-Niemcy-Polska w zakresie polityki bezpieczeństwa. Jest to bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.

__________________________________________________________________________

Habeck will deutsche Industrie »in ganzer Vielfalt« erhalten. Wirtschaftsminister Robert Habeck will Deutschland wieder als starken Industriestandort positionieren – und die Wirtschaft mit Milliardenhilfen päppeln. Deren Finanzierung könnte für neuen Koalitionskrach sorgen.

Habeck chce zachować niemiecki przemysł „w całej jego różnorodności”. Minister gospodarki Robert Habeck chce zmienić pozycję Niemiec jako silnej ośrodka przemysłowego i pobudzić gospodarkę miliardową pomocą. Ich finansowanie może doprowadzić do nowych konfliktów koalicyjnych.

_________________________________________________________________________

Polen wird zur Batteriehochburg. Dank zahlreicher internationaler Investoren gehört Polen heute zur Spitzengruppe der Batteriehersteller in Europa. Neue Anlagen entstehen auch mit deutschem Know-how.

Polska staje się bastionem baterii. Dzięki licznym międzynarodowym inwestorom Polska jest obecnie jednym z czołowych producentów baterii w Europie. Budowane są również nowe zakłady z wykorzystaniem niemieckiego know-how.

__________________________________________________________________________

Polen findet Investoren für neuen Zentralflughafen in Warschau. Polen wählt Vinci Airports und IFM Global Infrastructure Fund als bevorzugte Investoren für den neuen Zentralflughafen CPK – beide Unternehmen haben gemeinsam ein Angebot für die Minderheitsbeteiligung abgegeben. Die Investitionen könnten bis zu knapp zwei Milliarden US-Dollar betragen.

Polska szuka inwestorów dla nowego centralnego portu lotniczego w . WarszawiePolska wybrała Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund jako preferowanych inwestorów dla nowego centralnego portu lotniczego CPK, które wspólnie złożyły ofertę na pakiet mniejszościowy. Inwestycje mogą wynieść nawet niecałe dwa miliardy dolarów.

__________________________________________________________________________

Polens Präsident Duda beginnt Gespräche zur Regierungsbildung. Nach den Wahlen in Polen hat die bislang regierende PiS keine Mehrheit mehr. Dennoch spricht Präsident Duda zuerst mit den Rechtsnationalen, denen er sein Amt verdankt. Kritiker nennen das »Verzögerungstaktik«.

Prezydent Duda rozpoczyna rozmowy w sprawie utworzenia rządu. Po wyborach w Polsce rządzący PiS nie ma już większości. Mimo to prezydent Duda najpierw rozmawia z prawicowymi nacjonalistami, którym zawdzięcza swój urząd. Krytycy nazywają to „taktyką opóźniającą”.

__________________________________________________________________________

Tusk will Polen zurück auf die „europäische Bühne” bringen. Bei seinem ersten Besuch in Brüssel seit den Parlamentswahlen versprach Donald Tusk, Polen wieder auf die „europäische Bühne” zu bringen und über 35 Milliarden Euro an COVID-19-Konjunkturmitteln freizusetzen.

Tusk chce przywrócić Polskę na „europejską scenę”. Podczas swojej pierwszej wizyty w Brukseli od czasu wyborów parlamentarnych Donald Tusk obiecał przywrócić Polskę na „scenę europejską” i odblokować ponad 35 mld euro na bodźce związane z COVID-19.

__________________________________________________________________________

Studie zur Arbeitszeit: Die Mär von den arbeitsamen Deutschen. Das Selbstbild vom fleißigen Deutschen ist zumindest in einigen Punkten nicht mehr gerechtfertigt. Forscher aus Bayern haben vorgerechnet, dass in anderen Ländern bis zur Rente viel mehr Arbeitsstunden geleistet werden.

Studium o godzinach pracy: mit pracowitych Niemców. Wizerunek ciężko pracującego Niemca nie jest już uzasadniony, przynajmniej pod pewnymi względami. Naukowcy z Bawarii obliczyli, że w innych krajach znacznie więcej godzin pracy jest przepracowywanych do emerytury.

__________________________________________________________________________

Bau des ersten polnischen Offshore-Windparks Baltic Power. Der polnische Energiekonzern Orlen beginnt mit der Umsetzung des Windkraft-Projekts Baltic Power. Die Offshore-Anlage soll genug Strom für 1,5 Millionen Haushalte produzieren.

Budowa pierwszej w Polsce morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Polski koncern energetyczny Orlen rozpoczyna realizację projektu energetyki wiatrowej Baltic Power. Oczekuje się, że morska elektrownia wyprodukuje wystarczającą ilość energii elektrycznej dla 1,5 miliona gospodarstw domowych.