Swobodny przepływ – obywatele UE

Swobodny przepływ pracowników to jedna z podstawowych zasad Traktatu – została ujęta w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczegółowe przepisy w tej dziedzinie zawarte są natomiast w osobnych aktach prawnych UE (tzw. prawodawstwie wtórnym) oraz wypływają z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Obywatele UE mają prawo:

  1. poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim UE
  2. podejmować w takim kraju pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę
  3. zamieszkiwać w tym kraju ze względów zawodowych
  4. pozostać tam nawet po wygaśnięciu umowy o pracę
  5. być traktowani na równi z obywatelami danego kraju w zakresie zatrudnienia, warunków pracy i innych przywilejów socjalnych i podatkowych.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=pl