Ubezpieczenie społeczne, koordynacja systemów zdrowotnych w UE

UE zapewnia wspólne przepisy dotyczące ochrony praw w zakresie zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w Europie (UE 27 + Islandia, Liechtenstein, NorwegiaSzwajcaria). Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem przysługującym na podstawie ich ustawodawstwa, jakich udziela się świadczeń i na jakich warunkach.

Cztery podstawowe zasady

  1. W danym czasie jesteś objęty przepisami jednego kraju, tak więc składki opłacasz tylko w jednym kraju. Decyzję o tym, które ustawodawstwo ma zastosowanie w Twoim przypadku, podejmują instytucje zabezpieczenia społecznego. Ty sam o tym nie decydujesz.
    Sprawdź, które przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku.
  2. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz. Jest to tzw. zasada równego traktowania lub niedyskryminacji.
  3. Jeśli ubiegasz się o przyznanie świadczenia w danym kraju, w razie potrzeby uwzględnia się Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w innych krajach.
  4. Jeśli przysługują Ci świadczenia pieniężne w danym kraju, zasadniczo możesz je otrzymać, nawet jeśli mieszkasz w innym kraju. Jest to tzw. zasada przenoszenia świadczeń.

Więcej:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl

Potrzebujesz dalszych informacji lub pomocy?

Nie udało Ci się znaleźć informacji, których szukasz? 

Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 67891011
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”