Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld)

Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I wg SGB III) – Prawa i obowiazki.

W przypadku zakończenia stosunku pracy lub stosunku kształcenia, należy przynajmniej trzy miesiące wcześniej osobiście zarejestrować się, jako osoba poszukująca pracy w niemieckim urzędzie pracy – Arbeitsamt. Jeśli się dowiemy o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie krótszym niż trzy miesiące, należy zarejestrować się w ciągu kolejnych trzech dni od dnia, w którym doszła do nas taka informacja. Aby dotrzymać terminu i ułatwić rejestrację jako osoba poszukująca zatrudnienia, można powiadomić urząd pracy o zakończeniu stosunku pracy telefonicznie i umówić się na spotkanie w celu osobistego zgłoszenia poszukiwania pracy. Dodatkowo istnieje możliwość rejestracji osób poszukujących pracy przez Internet pod adresem www.arbeitsagentur.de. „eServices”.

Jeśli nie zarejestrujemy się w w.w. czasie, istnieje ryzyko okresu blokady, tzw. Sperre, co oznacza, że zasiłek w tym czasie nie będzie nam wypłacany, pomimo, że nam przysługuje. Ma to na celu mobilzację pracowników do rejestracji zgodnie z terminami określonymi przez prawo. Zasiłek otrzymamy, jeśli nie skończyliśmy 50 lat do 12 miesięcy, jeśli byliśmy zatrudnieni wcześniej 24 miesiące lub dłużej, lub do pół roku, gdy byliśmy zatrudnieni do 12 miesięcy. Powyżej 50 roku życia skokowo najdłużej do 24 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany najwcześniej od dnia, w którym osobiście zarejestrujemy się, jako bezrobotny/a w swoim urzędzie pracy, zgodnie z miejscem naszego zamieszkania. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany bezgotówkowo na konto bankowe, za każdy dzień kalendarzowy, za cały miesiąc kalendarzowy, który należy liczyć jako 30 dni. Podczas pobierania zasiłku jest się ubezpieczonym zdrowotnie, pielęgnacyjnie, emerytalnie i wypadkowo. W przypadku niezdolności do pracy należy niezwłocznie powiadomić urząd pracy, że jest się chorym. Świadczenia, które nie mają wpływu na wysokość zasiłku dla bezrobotnych to mi.in.: – zasiłek na dziecko – Kindergeld, – dodatek mieszkaniowy – Wohngeld. Urząd pracy bada, czy spełniliśmy okres kwalifikacyjny.

Tak jest w przypadku, gdy w okresie 30 miesięcy przed zarejestrowaniem się, jako bezrobotny i uzyskaniem statusu bezrobotnego, byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 12 miesięcy (tzn. minimum 12 miesięcy), tj. 360 dni kalendarzowych, bo miesiąc liczy się za 30 dni – w ramach stosunku ubezpieczenia obowiązkowego. Otrzymamy 60% wynagrodzenia netto lub 67% netto, jeśli mamy dzieci. Podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych I można zarobić co najmniej 165 euro miesięcznie, jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą bez potrącania zasiłku. Na przykład, jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą, jako dodatkową działalność w czasie, gdy jesteśmy bezrobotni, mamy kwotę wolną w wysokości 165 euro miesięcznie, której się nie wlicza do zasiłku, czyli nie wpływa ona na jego zmniejszenie.

ALG II wg SGB II – Zabezpieczenie podstawowe

Zabezpieczenie podstawowe tzw. Grundsicherung – rejestracja możliwa na stronie: www.jobcenter.digital. Podstawowe świadczenia dla osób poszukujących pracy wg. przepisów SGB II, czyli świadczenia celem zapewnienia bytu nam i członkom naszej rodziny, stanowi ochronę minimum socjalnego, tj. zabezpieczając podstawowe potrzeby życiowe, jak jedzenie, mieszkanie itp., a ochrona ta jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy nie mają innego majątku lub nie mają do dyspozycji własnych środków. Zasiłek dla bezrobotnych II mogą otrzymywać osoby zdolne do pracy, jeśli są uprawnione do tych świadczeń, a którym np. skończył się czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych ALG I. Można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych II, nawet jeśli pracuje się zarobkowo, ale zarobki nie są wystarczające, aby zapewnić byt sobie i swojej rodzinie.

Bezrobocie nie jest zatem warunkiem koniecznym do otrzymania zasiłku ALG II. Przy obliczaniu wysokości świadczeń bierze się pod uwagę tzw. wspólnotę potrzeb. Może to obejmować jedną lub więcej osób, z których co najmniej jedna musi być zdolna do pracy. Jeśli kilka osób mieszka w tym samym gospodarstwie domowym i pracuje razem, zazwyczaj wszyscy są traktowani jako wspólnota w potrzebie. Kwota świadczenia nie zależy zatem, od wcześniej uzyskanego dochodu, jak w przypadku zasiłku dla bezrobotnych, ale od tego, co jest potrzebne do zaspokojenia podstawowch potrzeb życiowych.

Kto jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych ALG II:

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych II przysługuje osobom, które są zdolne do pracy, w wieku od 15 lat do ustawowego wieku emerytalnego, posiadają stałe miejsce zamieszkania w Niemczech oraz potrzebują pomocy. Zdolna do pracy jest osoba, która może wykonywać pracę, co najmniej 3 godzinny dziennie. My, jako obywatele Unii Europejskiej możemy otrzymać świadczenia zabezpieczające nasze utrzymanie tylko wtedy, gdy mamy miejsce stałego zamieszkania w Niemczech, a nasz pobyt nie tylko krótkoterminowy. Do wniosku musimy załączyć umowę najmu, zaświadczenie o zameldowaniu i dokument tożsamości,
a jako obywtele Unii Europejskiej, udowodnić swoje prawo do swobodnego przemieszczania się, czyli, że przebywamy legalnie w Niemczech. Kwota standardowego zapotrzebowania na zapewnienie utrzymania na dzień 01.01.2021 r. wynosi dla osób samotnych, rodziców samotnie wychowujących dziecko 449 €, dla pełnoletniego partnera, 404 €, osoby dorosłe w wieku poniżej 25 lat (18-24 lata) 360 €, dzieci lub młodzież od 15 roku życia do ukończenia 18 roku życia (14-17 lat)  375 €, dzieci od początku 7 roku życia do ukończenia 14 roku życia (6-13 lat) 311 € oraz dzieci do 6 roku życia (0-5 lat) 285 €.

Anna Golan, LL.M. / prawnik polsko-niemiecki

S&G Inkasso Köln/info@sg-inkasso.de

WG Rechtsberatung/annagolan@yahoo.com

Magazyn polonijny „Twoje Miasto” wydanie 03/2022, https://www.twojemiasto.eu/