Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld)

Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I wg SGB III) – Prawa i obowiazki.

W przypadku zakończenia stosunku pracy lub stosunku kształcenia, należy przynajmniej trzy miesiące wcześniej osobiście zarejestrować się, jako osoba poszukująca pracy w niemieckim urzędzie pracy – Arbeitsamt. Jeśli się dowiemy o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie krótszym niż trzy miesiące, należy zarejestrować się w ciągu kolejnych trzech dni od dnia, w którym doszła do nas taka informacja. Aby dotrzymać terminu i ułatwić rejestrację jako osoba poszukująca zatrudnienia, można powiadomić urząd pracy o zakończeniu stosunku pracy telefonicznie i umówić się na spotkanie w celu osobistego zgłoszenia poszukiwania pracy. Dodatkowo istnieje możliwość rejestracji osób poszukujących pracy przez Internet pod adresem www.arbeitsagentur.de. „eServices”.

Jeśli nie zarejestrujemy się w w.w. czasie, istnieje ryzyko okresu blokady, tzw. Sperre, co oznacza, że zasiłek w tym czasie nie będzie nam wypłacany, pomimo, że nam przysługuje. Ma to na celu mobilzację pracowników do rejestracji zgodnie z terminami określonymi przez prawo. Zasiłek otrzymamy, jeśli nie skończyliśmy 50 lat do 12 miesięcy, jeśli byliśmy zatrudnieni wcześniej 24 miesiące lub dłużej, lub do pół roku, gdy byliśmy zatrudnieni do 12 miesięcy. Powyżej 50 roku życia skokowo najdłużej do 24 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany najwcześniej od dnia, w którym osobiście zarejestrujemy się, jako bezrobotny/a w swoim urzędzie pracy, zgodnie z miejscem naszego zamieszkania. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany bezgotówkowo na konto bankowe, za każdy dzień kalendarzowy, za cały miesiąc kalendarzowy, który należy liczyć jako 30 dni. Podczas pobierania zasiłku jest się ubezpieczonym zdrowotnie, pielęgnacyjnie, emerytalnie i wypadkowo. W przypadku niezdolności do pracy należy niezwłocznie powiadomić urząd pracy, że jest się chorym. Świadczenia, które nie mają wpływu na wysokość zasiłku dla bezrobotnych to mi.in.: – zasiłek na dziecko – Kindergeld, – dodatek mieszkaniowy – Wohngeld. Urząd pracy bada, czy spełniliśmy okres kwalifikacyjny.

Tak jest w przypadku, gdy w okresie 30 miesięcy przed zarejestrowaniem się, jako bezrobotny i uzyskaniem statusu bezrobotnego, byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 12 miesięcy (tzn. minimum 12 miesięcy), tj. 360 dni kalendarzowych, bo miesiąc liczy się za 30 dni – w ramach stosunku ubezpieczenia obowiązkowego. Otrzymamy 60% wynagrodzenia netto lub 67% netto, jeśli mamy dzieci. Podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych I można zarobić co najmniej 165 euro miesięcznie, jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą bez potrącania zasiłku. Na przykład, jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą, jako dodatkową działalność w czasie, gdy jesteśmy bezrobotni, mamy kwotę wolną w wysokości 165 euro miesięcznie, której się nie wlicza do zasiłku, czyli nie wpływa ona na jego zmniejszenie.

ALG II wg SGB II – Zabezpieczenie podstawowe

Zabezpieczenie podstawowe tzw. Grundsicherung – rejestracja możliwa na stronie: www.jobcenter.digital. Podstawowe świadczenia dla osób poszukujących pracy wg. przepisów SGB II, czyli świadczenia celem zapewnienia bytu nam i członkom naszej rodziny, stanowi ochronę minimum socjalnego, tj. zabezpieczając podstawowe potrzeby życiowe, jak jedzenie, mieszkanie itp., a ochrona ta jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy nie mają innego majątku lub nie mają do dyspozycji własnych środków. Zasiłek dla bezrobotnych II mogą otrzymywać osoby zdolne do pracy, jeśli są uprawnione do tych świadczeń, a którym np. skończył się czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych ALG I. Można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych II, nawet jeśli pracuje się zarobkowo, ale zarobki nie są wystarczające, aby zapewnić byt sobie i swojej rodzinie.

Bezrobocie nie jest zatem warunkiem koniecznym do otrzymania zasiłku ALG II. Przy obliczaniu wysokości świadczeń bierze się pod uwagę tzw. wspólnotę potrzeb. Może to obejmować jedną lub więcej osób, z których co najmniej jedna musi być zdolna do pracy. Jeśli kilka osób mieszka w tym samym gospodarstwie domowym i pracuje razem, zazwyczaj wszyscy są traktowani jako wspólnota w potrzebie. Kwota świadczenia nie zależy zatem, od wcześniej uzyskanego dochodu, jak w przypadku zasiłku dla bezrobotnych, ale od tego, co jest potrzebne do zaspokojenia podstawowch potrzeb życiowych.

Kto jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych ALG II:

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych II przysługuje osobom, które są zdolne do pracy, w wieku od 15 lat do ustawowego wieku emerytalnego, posiadają stałe miejsce zamieszkania w Niemczech oraz potrzebują pomocy. Zdolna do pracy jest osoba, która może wykonywać pracę, co najmniej 3 godzinny dziennie. My, jako obywatele Unii Europejskiej możemy otrzymać świadczenia zabezpieczające nasze utrzymanie tylko wtedy, gdy mamy miejsce stałego zamieszkania w Niemczech, a nasz pobyt nie tylko krótkoterminowy. Do wniosku musimy załączyć umowę najmu, zaświadczenie o zameldowaniu i dokument tożsamości,
a jako obywtele Unii Europejskiej, udowodnić swoje prawo do swobodnego przemieszczania się, czyli, że przebywamy legalnie w Niemczech. Kwota standardowego zapotrzebowania na zapewnienie utrzymania na dzień 01.01.2021 r. wynosi dla osób samotnych, rodziców samotnie wychowujących dziecko 449 €, dla pełnoletniego partnera, 404 €, osoby dorosłe w wieku poniżej 25 lat (18-24 lata) 360 €, dzieci lub młodzież od 15 roku życia do ukończenia 18 roku życia (14-17 lat)  375 €, dzieci od początku 7 roku życia do ukończenia 14 roku życia (6-13 lat) 311 € oraz dzieci do 6 roku życia (0-5 lat) 285 €.

Anna Golan, LL.M. / prawnik polsko-niemiecki

S&G Inkasso Köln/info@sg-inkasso.de

WG Rechtsberatung/annagolan@yahoo.com

Magazyn polonijny „Twoje Miasto” wydanie 03/2022, https://www.twojemiasto.eu/

If you end your employment or training relationship, you must personally register as a jobseeker with the German employment office – Arbeitsamt – at least three months in advance. If you learn about the termination of your employment contract within a period of less than three months, you must register within the next three days from the date on which you received such information. To meet the deadline and make it easier to register as a jobseeker, you can notify the employment office of the end of your employment relationship by telephone and arrange an appointment to register your job search in person. Additionally, jobseekers can register online at www.arbeitsagentur.de. „eServices”.

If we do not register in the above-mentioned time, there is a risk of a blocking period, the so-called Sperre, which means that we will not be paid the benefit during this time, even though we are entitled to it. This is intended to mobilize employees to register in accordance with the deadlines set by law. We will receive the benefit if we are under 50 years of age for up to 12 months, if we have been employed for 24 months or longer, or for up to half a year, if we have been employed for up to 12 months. Over 50 years of age, the longest period increases to 24 months. Unemployment benefit will be paid at the earliest from the day on which we personally register as unemployed at our employment office, in accordance with our place of residence. Unemployment benefit is paid cashless to a bank account for each calendar day, for the entire calendar month, which should be counted as 30 days. While receiving benefits, you are covered by health, care, pension and accident insurance. If you are unable to work, you must immediately notify the employment office that you are sick. Benefits that do not affect the amount of unemployment benefit include: – child benefit – Kindergeld, – housing allowance – Wohngeld. The employment office checks whether we have met the qualification period.

This is the case if, in the period of 30 months before registering as unemployed and obtaining the unemployed status, we were employed for at least 12 months (i.e. a minimum of 12 months), i.e. 360 calendar days, because a month is counted as 30 days – as part of the compulsory insurance relationship. We will receive 60% of the net salary or 67% of the net salary if we have children. While receiving unemployment benefit I, you can earn at least EUR 165 per month as a self-employed person without benefit deductions. For example, if we start a business as an additional activity while we are unemployed, we have a tax-free allowance of EUR 165 per month, which is not included in the benefit, i.e. it does not reduce it.

ALG II according to SGB II – Basic security

Basic security, the so-called Grundsicherung – registration possible at: www.jobcenter.digital. Basic benefits for job seekers according to: the provisions of SGB II, i.e. benefits to ensure the existence of us and our family members, constitutes protection of the social minimum, i.e. securing basic life needs, such as food, housing, etc., and this protection is intended for all those who have no other property or they have their own funds at their disposal. Unemployment benefit II can be received by people who are able to work if they are entitled to these benefits and who, for example, have had their ALG I unemployment benefit expired. You can receive unemployment benefit II even if you are gainfully employed, but your earnings are not sufficient. to provide for yourself and your family.

Unemployment is therefore not a necessary condition for receiving ALG II. When calculating the amount of benefits, the so-called community of needs. This may include one or more people, at least one of whom must be fit to work. If several people live in the same household and work together, everyone is usually treated as a community in need. The amount of the benefit does not depend on previously obtained income, as in the case of unemployment benefits, but on what is needed to meet basic life needs.

Who is entitled to unemployment benefit ALG II:

The right to unemployment benefit II applies to people who are able to work, aged between 15 and the statutory retirement age, have permanent residence in Germany and need help. A person who can work for at least 3 hours a day is fit for work. We, as citizens of the European Union, can only receive benefits securing our subsistence if we have permanent residence in Germany and our stay is not only short-term. We must attach a rental agreement, a registration certificate and an identity document to the application,
and as citizens of the European Union, prove our right to free movement, i.e. that we reside legally in Germany. The amount of the standard maintenance requirement as of January 1, 2021 is €449 for single people, single parents, €404 for an adult partner, €360 for adults under 25 years of age (18-24), children or youth from the age of 15 to the age of 18 (14-17 years) €375, children from the age of 7 to the age of 14 (6-13 years) €311 and children up to the age of 6 (0-5 years) €285.